Committees

Honorary Chairs

 • Jun-ichi Nishizawa
 • Akiyoshi Mitsuishi

Senior Advisors

 • Yoshizumi Yasuoka
 • Kiyomi Sakai
 • Toshitaka Idehara
 • Hiromasa Ito

Local Senior Advisors

 • Tsutomu Hara (Hamamatsu Photonics)
 • Takeshi Sako (Shizuoka Univ.)
 • Masaaki Nagatsu (Shizuoka Univ.)
 • Hidenori Mimura (Shizuoka Univ.)

Organizing Committee

 • N. Hiromoto (Shizuoka Univ.): Chair
 • M. Tani (Univ. Fukui): Co-chair
 • H. Minamide (RIKEN): Co-chair
 • M. Ashida (Osaka Univ.)
 • K. Hirakawa (Tokyo Univ.)
 • Y. Hirakawa (Kurume NCT)
 • Y. Kadoya (Hiroshima Univ.)
 • Y. Kawano (Tokyo Inst. Tech.)
 • K. Kawase (Nagoya Univ.)
 • K. Kitagishi (Otsuka Electronics)
 • M. Nagai (Osaka Univ.)
 • T. Nagatsuma (Osaka Univ.)
 • M. Nakajima (Osaka Univ.)
 • S. Nashima (Osaka City Univ.)
 • H. Ohtake (AISIN)
 • C. Otani (RIKEN)
 • T. Otsuji (Tohoku Univ.)
 • T. Ouchi (Canon)
 • T. Sasaki (Shizuoka Univ.)
 • K. Setsune (Osaka Univ.)
 • R. Sugie (Toray Research Center)
 • K. Suizu (Chiba Inst. Tech.)
 • H. Takahashi (Hamamatsu Photonics)
 • K. Tanaka (Kyoto Univ.)
 • K. Tominaga (Kobe Univ.)
 • A. Tsujimura (Panasonic)
 • Y. Uzawa (NICT)
 • T. Yamashita (Advantest)

Local Organizing Committee

 • T. Sasaki (Shizuoka Univ.): Chair
 • H. Takahashi (Hamamatsu Photonics): Co-Chair
 • T. Fujita (Hamamatsu Photonics)
 • H. Inokawa (Shizuoka Univ.)
 • A. Ishida (Shizuoka Univ.)
 • O. Kambara (Shizuoka Univ.)
 • K. Kuroyanagi (Hamamatsu Photonics)
 • Y. Neo (Shizuoka Univ.)
 • T. Okada (Hamamatsu Photonics)
 • H. Satoh (Shizuoka Univ.)
 • M. Takeda (Shizuoka Univ.)

Program Committee

 • M. Tani (Univ. Fukui): Chair
 • M. Asada (Tokyo Inst. Tech.)
 • K. Hirakawa (Univ. Tokyo)
 • H. Hirayama (RIKEN)
 • H. Hoshina (RIKEN)
 • Y. Kadoya (Hiroshima Univ.)
 • T. Kiwa (Okayama Univ.)
 • K. Kurihara (Fukui Univ.)
 • F. Kuwashima (Fukui Inst, Tech.)
 • F. Miyamaru (Shinshu Univ.)
 • M. Mizuno (NICT)
 • T. Nagashima (Setsunan Univ.)
 • M. Nakajima (Osaka Univ.)
 • S. Nashima (Osaka City Univ.)
 • Y. Ogawa (Kyoto Univ.)
 • T. Otsuji (Tohoku Univ.)
 • O. Sakai (Shiga Pref. Univ.)
 • N. Sekine (NICT)
 • R. Shimano (Tokyo Univ.)
 • T. Suzuki (Ibaragi Univ.)
 • K. Takano (Osaka Univ.)
 • Y. Tatematsu (Fukui Univ.)
 • M. Tsubouchi (JAEA)
 • K. Yamamoto (Fukui Univ.)
 • T. Yasui (Tokushima Univ.)